Produkter:

Grøn energi fra lokale rødder

Energi udvundet af biomasse vil spille en væsentlig rolle i den fremtidige energiforsyning.

Kombinationen af biogas- og pyrolyseteknologien vil derudover kunne bidrage afgørende til reduktion af klimaudfordringerne ved at fjerne CO2 fra atmosfæren.

Biogas

Biogas som er vores hovedprodukt, opgraderes til Biometan og leveres direkte til gasnettet. Biometan er en ren og vedvarende energikilde, som bidrager til at reducere forbruget af naturgas, og øger den nationale selvforsyning af energi.

Gødning

Det materiale, der er tilbage, efter behandling i biogasanlægget er biogylle og biofibre. Restprodukterne kan bruges som gødning i landbruget. Biofibrene kan vi også bruge i vores pyrolyseanlæg, og udnytte restbiomassen endnu bedre, inden restfraktionen fra pyrolyse, biokul, sendes retur til landbruget som gødning og jordforbedring.

CO2-lagring

Biokul er restproduktet fra pyrolyse. Kullene udspredes på lanbrugsjorden, og pløjes ned i jorden, hvor det lagrer CO2. Biokullet er et rent produkt, da eventuelle urenheder fra biomassen fjernes i processen. Biokul kan endvidere forbedre jordens kvalitet, ved at forøge dens evne til at holde på vand og næringsstoffer. Dette forbedre planternes vækst og sundhed. Vi begynder at producere biokul, når vores SkyClean anlæg bliver sat i drift i efteråret 2023.